ebeveyn koruma programı ücretsiz

Facebook, yanlışlıkla tıklanan reklamlardan ücret almayı kesiyor Facebook, .. çekip zaman tünelinde, gruplarda ya da albümlerde paylaşabilecek. “ Facebook şifre kırıcı” adı altında piyasaya sürülen yüzlerce kötü amaçlı.

Programlar da gelişim hedefli aşamasında farklı olabilir. Programlar da ayarına göre farklılık gösterir.

Bazı ev tabanlı, bazıları klinik tabanlı ve diğerleri toplum temelli. Bir programda yer alacak servis sağlayıcının türü de bir farklılaştırıcı boyuttur. Profesyonel servis sağlayıcıları hemşireler ve eğitimli ebeveyn eğitimcilerin sayılabilir. Ancak, düşük teknik kapasitesi ve sınırlı kaynakların verdiği konular, çoğu program kullanmak uzman yardımcılarının veya toplum görevlileri.

Programın türüne bağlı olarak, kimlik bilgileri ve servis sağlayıcı ve denetim uygulamalarının eğitim kalitesinin artırılması açısından önemlidir. Başka farklılaştırarak boyut hizmetin sunulduğu şekilde olduğunu. Diğerleri bir grup tartışma biçimi kullanın Bazı ebeveynlik programları, bire-bir öğretim veya danışmanlık modeli içermektedir.

Bunlar bir ya da birden fazla teslimat mekanizmasını kullanabilir. Örneğin, çok yaygın bir kombinasyon afiş ve broşür veya şeklinde ev tabanlı hizmetler ve medya olduğu radyo duyurular. Programlar ayrıca içinde standardizasyon derecesi ile ayırt edilebilir müfredat. Başkaları katılımcı ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre oluşturulan konularla az resmi ise bazı, haftalık ders planları ve servis sağlayıcılar için ayrıntılı bir senaryo ile çok yapılandırılmış eğitim programı uygularlar. Son olarak, program doruk için başlangıçtan itibaren programın uzunluğuna, periyodikliğini örneğin, günlük ya da haftalık , her bir oturumun uzunluğunu içerir 'doz' kritik boyutuna göre birbirlerinden ayırt edilebilir.

Program dozaj etkililiği ve kaynak gereksinimlerini anlamak için önemlidir. Ayrıca, programlar büyütülüyor kurtulmaz dozaj genellikle değişmiş olduğu kaydedilmiştir. Alfred Adler bireysel psikoloji ve iş Rudolf Dreikurs kess-erziehen bilimsel temelini oluşturur. Almanca'da "Kess" esintili veya neşeli anlamına gelir. Kısaltma anlamına gelir C ooperative, E ncouraging, s ocial ve s ituation odaklı.

Elbette amacı bir aile konseyinde ulaşıldığında aile hayatında ve uzlaşma için ortak kurallar ile kooperatif, demokratik eğitim tarzını teşvik etmektir. Tabii çocukların sosyal ihtiyaçlarını anlamak için katılımcıların yeteneğini teşvik dikkate alınmaması istenmeyen davranışlara yol açabilir. Yetişkinler ve çocuklar eşit görülür ve ihtiyaçların karşılıklı onay vurgulanmaktadır. Ebeveynler ve eğitimciler işbirliği, çatışma yönetimi geliştirmek ve mantıksal sonuçları ile sınırlarını belirlemek için öğrenirler.

Tutarlı, teşvik eylem bağımsızlığını teşvik etmek ve çocuklar kendi eylemlerinin sorumluluğunu kabul etmesi için kullanılır. Bu nedenle aile eğitim programlarının temel amacının; anne babaların özgüve­nini geliştirmek, olumsuz davranışlarını değiştirmek, anne babaları ve diğer aile üyelerini çocuğun bakımı, gelişimi ve eğitimi ile ilgili konularda desteklemek ve bu yolla ebeveyn çocuk iletişimini artırmak ile ilgili olduğu belirtilmektedir. Aile, toplumun en küçük temel kurumlarından biridir. Toplumun en küçük sosyal örgü­tü ve aynı zamanda eğitim kurumudur.

Çocuk ilk duygu, davranış, düşünce ve eğitimi ailesinde kazanmaktadır. Anne babanın aynı zamanda çocuğun ilk eğitimcisi olduğu bi­linmektedir. Çocuklar ilk olarak anne babalarının yardımı ile dış dünyayı ve kendilerini tanırlar. Çocuğun yaşamının ilk yıllarında kazandığı değerler, davranışlar ve alışkanlık­lar sonraki yıllarda da etkisini sürdürmektedir. Çocuk anne babasından aldığı kalıtımsal özelliklerle dünyaya gelmektedir. Çocuğun kalıtım yolu ile getirdiği özelliklerin ne kadar ve nasıl gelişeceği ise; ailenin sosyo ekonomik ve kültürel durumu, aile bireylerinin bir­birleri ile ve çocukları ile olan ilişkileri, çocuk yetiştirme tutumları, çocuk gelişimi, eğitimi, sağlık, beslenme gibi konulardaki bilgileri ve çocuklarına sağladıkları uyarıcı ortamlar ile ilgili olduğu belirtilmektedir.

Aile eğitim programlarının temel amaçları birbirine çok benzemekle birlikte uygulamada çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Aile eğitim programlarının bazıları ev merkezli, bazıları kurum merkezli, bazılarında da hem kurum hem ev merkezli olarak birkaç model bir arada kullanılmaktadır. Bu farklı modeller;. Ev merkezli aile eğitim programları, çocuğun gelişimi ve eğitiminde ailenin önemini vur­gulamaktadır. Ev ziyaretlerinin süresi ve sıklığı programdan programa farklılık göstermektedir. Ev merkezli aile eğitim programlarının amacı alt sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının gelişimlerini, beslenmelerini desteklemek ve sağlıklı bü­yüyüp gelişimlerini sağlamak için ev ziyaretleri yolu ile anne baba veya çocuğa bakan kişiye eğitim vererek ev ortamını düzenlemek ve çocuğun tüm gelişim alanlarını destek­lemektir.

Ev merkezli eğitim programları aynı zamanda anne babaların çocuk ile olumlu iletişim kurmalarını, annenin evdeki statüsünün yükselmesini ve ailenin bilinçlenmesini sağlayarak çocuğun gelişiminin ve eğitiminin olumlu yönde desteklenmesini sağlamak­tadır. Ev merkezli aile eğitim programları ile sadece anne baba değil bütün aile üyeleri progra­ma dâhil edilmektedir.

Ev merkezli aile eğitim programla­rında çocuğun ev ortamının da desteklenmesi ile okul ve ev ortamı arasındaki farklılıklar da ortadan kaldırılabilmektedir. Ayrıca ev merkezli eğitim, kurumlarda verilen eğitime göre daha fazla çocuğa hizmet vermesi, daha ekonomik olması gibi pek çok avantaja sahiptir. Ev merkezli aile eğitim programında öğrenme doğal ortamda gerçekleşmekte ve eğitimci ev ortamında ebeveynle çocuk arasındaki iletişimi gözlem­leyebilmektedir.

Ev ortamında ebeveyn eğitime doğrudan katılmaktadır ve kendini daha rahat ifade etmektedir. Okul öncesi eğitim ile bütünleştirilmiş aile eğitimi okul öncesi eğitim programlarına de­vam eden çocukların ailelerine anne baba eğitimi vererek yapılmaktadır. Program çocuklara verilen okul öncesi eğitim ile ailelerine verilen eğitimin bütünleştiril­mesi olarak ifade edilmektedir. Bu programda Okul öncesi eğitime devam eden çocukların ailelerine kurumda ya da ailenin evinde çocuk gelişimi ve eğitimiyle ilgili bilgiler verilmektedir.

İçerik programın uygulama şekline göre değişmekte­dir. Bu yaklaşımda aile eğitimi farklı şekilde uygulanmaktadır. Ebeveynin Sınıf Etkinliklerine Katılması : Bu yöntemde anne babalar sınıftaki çalış­malara katılarak programın hedef ve amaçları ve çocuklarının okul öncesi eğitim kurumunda öğrendikleri ile ilgili bilgi sahibi olmaktadır.

Ayrıca anne baba kendi çocuğunun diğer çocuklar ve yetişkinler ile olan iletişimini gözlemekte ve çocuk gelişimi hakkında daha çok bilgi sahibi olmaktadır. Anne babanın kendine olan güveninin artmasını sağla­maktadır.

Anne babalar sınıfta çocukları ile ilgili bilgi sahibi olmanın yanında sınıfta farklı etkinliklerde öğretmenin rolünü üstlenerek ya da ona yardımcı olarak katılmaktadırlar. Ev Ziyareti : Eğitimci ev ziyaretinde olumlu ilişkiler kurmak için planlamalar yapmak­tadır. Ev ziyaretinde eğitimcinin yanında kitap, oyuncak götürmesi ya da oyun etkinliği hazırlaması konuşmak için uygun fırsatlar sağlayabilir.

Eğitimci bazı ev ziyaretlerinde de ebeveynlere çocuk gelişimi, çocuğun öğrenmesi ile ilgili konularda kaynaklar getirmekte, ebeveynlere ihtiyacı olan konularda nereden bilgi alabilecekleri konusunda rehberlik et­mekte ve ebeveynlerle bilgi alışverişi yapmaktadır. Ebeveynin Yönetime Katılımı : Anne babanın okul öncesi eğitim programlarına etkili bir şekilde katılmasını sağlamak için kurumun amaçları, hedefleri, politikaları hakkında karar verirken anne babaların da katılması gerekmektedir. Bu nedenle okulların yönetim kurullarında ebeveyn temsilcilerinin bulunmasının alınan kararların gerçekçi olması ve uygulanması açısından önemli olduğu bilinmektedir.

Ebeveynlere Bilgi Verici Toplantılar : Haftada, on beş günde veya ayda bir kurumda anne babaların katıldığı toplantılar düzenlenmektedir.

Toplantılarda ebeveynlerin ihtiyaç­larına göre çocuk gelişimi, eğitimi ve sağlık, beslenme gibi konular üzerinde konuşul­makta, eğitici filmler gösterilmekte ve aileler ile çocuk gelişimi ile ilgili tartışmalar yapıl­maktadır. Ayrıca ailelerin programlar ile ilgili bilgi sahibi olmaları ve sınıftaki etkinliklerin nasıl yapıldığını öğrenmeleri için ayda iki gün sınıftaki çalışmalara katılmaları istenmek­tedir. Kurumlarda aile eğitimi, yalnız anne babaların eğitildiği ya da anne babaları ile birlikte çocukların da merkeze geldiği iki farklı uygulamayı kapsamaktadır.

Bu program anne baba eğitimini temel almakta sıfır- altı yaş çocuklarının ebeveynleri hedef kitleyi oluştur­maktadır. Ebeveynler bir ya da birkaç yıl bu tür programlara devam etmektedir. Bu prog­ramlarda anne babaların çocuk gelişimi konusunda bilgi ve becerilerini artırmak, anne babaların çocuklarının üzerindeki etkilerini vurgulamak, ailelere sağlık bilgisi vermek, ailenin bireysel sorunlarına yardımcı olmak ve aileler ile ilgili diğer hizmetlerden haberdar edilmeleri sağlanmaktadır. Bu yaklaşımda aile eğitimi uzaktan öğretim yöntemlerinden yararlanılarak gerçekleştiril- mektedir.

Kullanılan yöntemlerin farklılığı nedeni ile değişik uygulamalar bulunmaktadır. Anne baba ve çocuğa bakan diğer kişilerin eğitiminde medya ile eğitim denildiğinde radyo, televizyon ve basın yoluyla eğitimi kapsamaktadır. İlan panoları, gezici tiyatro kulüpleri ve pazarlamacıların kullanılması gibi alternatif farkındalık çalışmaları ile desteklenmektedir. Okuma yazma oranının düşük olduğu yerlerde yazılı basını kullanmanın yanında resimler ve çizgi romanlar, mesajları iletmek için etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Uzaktan eğitim yöntemi coğrafî şartlarda yaşanan sorunlar ve eğitim kurumu yetersizliği gibi durumlarda ailelere yüz yüze eğitim verilemediğinde aynı anda çok sayıda aileye ulaşılması açısından büyük yarar sağlamaktadır.

Ancak ebeveynlerin öğrenme düzey­leri ve programın etkisi ile ilgili geri dönütlerin alınmasındaki yetersizlikler de programın olumsuz yönü olarak ortaya çıkmaktadır. Uzaktan eğitim modelinde aile eğitimleri daha etkili hale gelmesi için ailelerle karşılıklı etkileşimi sağlayıcı çalışmalarla desteklenmesi ve programın diğer aile eğitim modelleri ile birlikte kullanılması gerekmektedir.

Ayrıca uzaktan eğitim programının aileler üzerindeki etkisini ölçmek amacı ile izleme ve değer­lendirme çalışmaları yapılmalıdır, izleme ve değerlendirme çalışmaları sonucunda elde edilen bulgulara göre programda düzenlemeler yapılmalıdır. Çocuktan çocuğa eğitimi, yaşça büyük çocukların kendilerinden küçük kardeşlerinin sağlıklı gelişimi için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Çocuktan çocuğa eğitim yönteminde temel olan, yalnız öğrenme değil, bireylerin öğrendikleri bilgileri başkaları ile paylaşmalarıdır.

Bu yöntemde çocu­ğun öğrenme sürecine etkin bir biçimde katılması için teşvik edilmesi, somut bilgiler ve örnekler verilmesi, öğrendiklerini uygulamasına yardımcı olunması ve çocukların öğren­diklerini hemen uygulayabilmesi için okul, ev ve toplum arasında bağlantı kurması esas­tır. Çocuktan çocuğa yaklaşımı; çocukları geleceğe hazırlamak, çocuğu pasif durumdan aktif hale getirmek, çocukların öğrendikleri bilgileri anne baba ve çevrelerine de aktaran bir statüye geçiş yapmalarını sağlamak amaçlamaktadır.

Çocuktan çocuğa yaklaşımı ile; büyük çocuklar küçük çocuklara yardım edebilirler, onlar­la ilgilenebilirler, öğrendiği bilgileri onlara öğretebilirler, iyi örnekler gösterebilirler. Çocuk­lar aynı yaştaki diğer çocuklara yardım edebilirler, ailelerine ve topluma sağlık mesajları ve örnekleri verebilirler. Çocuktan çocuğa programları genellikle ilkokul dönemindeki büyük çocuklara sağlık ve gelişim ile ilgili bilgilerin öğretilmesi ile ilgili olarak hazırlanmaktadır.

18) Anne Baba Eğitimi - Aile Danışmanlığı ve Rehberliği - Hasan SANLI (2018)

Çocuktan çocuğa programları ilkokulların yanında sağlık merkezleri, beslenme programları, sosyal hizmet programları, zor koşullarda olan çocuklar ve engelliler için yürütülen programlarla da bağlantılı olarak uygulanabilmektedir. İçerik programlar arasında değişiklik gösterse de genellikle sağlık, bakım, beslenme, kazaların önlenmesi ve zihinsel ve sosyal gelişim gibi konuları kapsamaktadır. Etkinlikler ve malzemeler genellikle yerel olarak geliştiril­mekte ve öyküler, şarkılar, komik piyesler, kukla ve posterleri içermektedir.

Programın Hedefleri : Bu projenin hedefleri anne babaların çocuklarına istenilen dav­ranış ve alışkanlıkları kazandırmalarına, çocuklarının özdenetim kazanmalarına, çocuklarının duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen bireyler olmalarına yardımcı olmalarını sağlamaktır. Bunun için anne babalara çocuk ile iletişim, çocukların gelişim özellikleri, etkili anne baba eğitimi, cinsel gelişim gibi çocuklar ve gençlerle ilgili birçok konuda rehberlik edilmektedir.

Programın Hedef Kitlesi : Projenin hedef kitlesi İstanbul ilinin gecekondu bölgelerinde yaşayan düşük sosyo-ekonomik düzeydeki anneler ve babalardır. Programın Hedefleri : Bu çalışmanın amacı sosyoekonomik yönden elverişsiz şartlarda yaşayan aileler ve çocuklara erken yaşlarda ev-kurum merkezli eğitimin çocukların geli­şim düzeylerine katkısını ortaya koymaktır. Programın Hedef Kitlesi : yaş arasında çocuğu olan alt-sosyo ekonomik düzeydeki annelerdir.

Her iki programda da annenin yaş çocuğunun gelişimi, sağlığı, beslenmesi ve ilk yardım konularında bilgilendirilmesi ve bilgilerini de günlük yaşamında kullanması amaçlanmaktadır.

Tamamlayıcı Öğretmen Materyalleri

Konular annelere aktif olarak katılacakları yöntemlerle aktarılmaktadır. Annenin katılımını sağlamak için tartışma, rol oynama, soru-cevap, demonstrasyon teknikleri konular aktarılırken kullanılmaktadır. Halk Eğitim Merkezlerinde görevli Anne Eğitim Programı için eğitilen öğretmenler, bu programı 25 hafta süre ile uygulamaktadırlar.

Gelişimsel eğitim programı GEP : Gelişimsel Eğitim Programı çocuğun gelişim özel­liklerine uygun olarak hazırlanmış annenin çocuğu ile birlikte oynayabileceği oyunlardan oluşmaktadır. Bu oyunların uygulanması ile anne ve çocuk arasındaki iletişimin artması, çocuğun tüm gelişim alanları yönünden desteklenmesi ve çocuğun yaşadığı ev orta­mının zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca eğitimci, GEP uygulandıktan sonra annelere evdeki artık malzemeleri kullanarak oyuncak, kitap yapımını da öğretmektedir. Bu projede çocuklara verilen okul öncesi eğitim ile evde verilen desteğin çocuk üzerin­deki etkileri incelenmektedir.

Programın Hedefleri : AÇEP, sosyal ve ekonomik yönden olumsuz koşullarda yaşayan, anasınıfına gitmeyen 6 yaşındaki çocuk ve annelerini hedefliyor. Anne Destek Programı: Her hafta, annelerle sohbet şeklinde işlenen bu bölümde anneler, çocukların zihinsel, sosyal ve bedensel gelişimi, beslenme, hastalıklar, tuvalet alışkanlığı, disiplin yöntemleri, çocuğu dinlemek, annenin kendini duyurması gibi çeşitli konularda bilinçlendirilmektedir.

Bu yolla, annelerin, çocuklarının gelişimini daha bilinçli ve daha rahat desteklemeleri sağlanmaktadır. Zihinsel Eğitim Programı: Bu programda, anneyle çocuk evde her gün beraber çalışmaktadır. Annelere, çocuklarına uygulamaları için verilen 8 hikaye kitabı ve 25 çalışma formuyla, çocuğun zihinsel gelişiminin desteklenmesi ve okula iyi hazırlanması amaçlanmaktadır. Uygulama, ev ziyareti yapan öğretmenlerce de desteklenmektedir.

Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması: Sohbet şeklinde işlenen bu bölümde de anneler, kadın üreme sistemi, gebelikler ve doğum kontrol yöntemleri konularında bilinçlendirilmektedir. Çocukların eğitimsel, fiziksel ve sosyal gereksinimlerine bir bütün olarak bakılması, ayrıca ailelerine ve içinde yaşadığı topluma da bu şekilde bakıl­ması amaçlanmaktadır. Head Start programının dört amacı bulunmaktadır. Bunların her biri, farklı bir koordinatör tarafından ele alınmaktadır. Bu amaçlar;. Eğitim : Her bir çocuğa zihinsel, sosyal ve duygusal gelişmeyi sağlayacak yaşa uygun öğrenme deneyimlerinin sunulmasıdır.

Sağlık : Kapsamlı bir aşı programı ve tıbbi, zihinsel sağlıkla ve beslenme ile ilgili hizmet­lerin sunulmasıdır. Sosyal Hizmetler : Ailelere, gereksinimlerinin neler olduğunu değerlendirme konusunda yardım etmek, bu hizmetlere nasıl ulaşılacağını göstermek ve aileleri güçlendirmektir. Ebeveyn Katılımı : Ebeveynleri, çocuk bakım ve öğretim teknikleri konusunda bilgilen­dirmek, sınıf ortamındaki çalışmalara katılmalarını teşvik etmek, okul öncesi programla­rının planlanması ve idaresi konusunda cesaretlendirmektir.

Başlangıcından bu yana Head Start programının hedefleri arasında, programa ebeveyn­leri de dâhil etmek bulunmaktadır. Programın Hedef Kitlesi : Head Start, kapsamlı bir erken çocukluk gelişim programıdır. Düşük gelirli çocuklar ve ailelerine eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler sunmaktadır. Head Start, kriz içindeki aileler için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, iş kaybı ve evsizlik gibi problemlere yardım sunmaktadır.

Personel ve aileler ile yerel kuruluşlar arasındaki bağlar sebebiyle Head Start yerel toplumlarda değişimi kolaylaştırıcı rol oynamaktadır. Head Start programında her çocuğun bireysel gelişimi üzerinde durulmaktadır.

Site İçi Arama

Normal programda engelli çocuklar da mevcuttur. Uygulama Süreci : Head Start merkezlerinde sadece okul dönemi süreçlerinde yarım gün bulunmaktadır. İki ev ziyareti yapılır. Devam edemeyen çocuklar için ev merkezli programlar mevcuttur. Ayrıca ebeveynlere evde çocuklarıyla uygulayabi­leceği aktiviteler sunulmaktadır. Ayrıca ebeveynlere tek tek yardım sunmak ta mümkün­dür. Bazılarına İngilizce eğitimi verilerek, okuma becerileri artırılmaktadır.

Genel denklik diploması veya lise diploması gibi belgelere sahip olabilmek için ailelere eğitim verilmek­tedir. High Scope programı yılında Amerika Birleşik Devletleri, Michigan eyaleti, Ypsilanti şehri devlet okullarında özel eğitimden sorumlu müdür David P. Programın Hedefler i: Program ilk yıllarda, sınıfta kalan, özel eğitime yönlendirilen veya okulu bırakan çocukların bilişsel gelişimini destekleyecek erken müdahale programı olarak planlanmıştır.


  • sigorta müşteri takip programı!
  • Behandlung?
  • ücretsiz kütüphane kitap takip programı!
  • Aile Eğitim Programı – AEP.
  • casus dream hotel.
  • EĞİTİM DUYURULARI.

VVeikart özellikle yoksul çevrelerden gelen çocukların özel eğitime yerleştiril­diğini belirtmekte ve bu çocukların başarısız olmalarına sebep olan modellerini eleştirerek okul öncesi eğitimin bu sorunlara çözüm bulacağını belirtmektedir. Ayrıca VVeikart, yoksul bölgelerden gelen lise öğrencilerinin akademik başarısının ve zekâ düzeylerinin düşük oldu­ğunu belirtmekte ve okul öncesi dönemde alınacak bir eğitimle, gelecek için başarı kazana­bileceklerini vurgulamaktadır.

Buna göre High Scope programı ile, yoksullukla birlikte ortaya çıkan sorunlara eğitimle müdahale edilerek dezavantajlı bölgelerden gelen çocukların okula hazırlanması ve başarılı olması hedeflenmektedir. Bu sayede o dönem içinde yoksulluğun etkilerini eğitim yolu ile ortadan kaldırmayı hedefleyen ilk eğitim yaklaşımıdır. Programın Hedef Kitlesi : Program okul öncesi dönemdeki yoksul ve azınlık çocuklarına yönelik olarak geliştirilmiştir. High Scope programı ilk uy­gulamalarda bilişsel alana yönelik olarak amaçları temel alırken, daha sonra programda sosyal ve duygusal amaçlar da dâhil edilmiştir.

High Scope programına alt-sosyo ekonomik düzeydeki ailelerin çocukları dâhil edilmektedir. Programın Uygulama Süreci : High Scope Okul Öncesi Programı, öğretmenler tara­fından haftalık ev ziyaretleri şeklinde ve aynı zamanda düzenli olarak planlanmış grup toplantılarını kapsamaktadır. High Scope programında. High Scope yaklaşımında öğretmenlerin görevi, etkin öğrenmeyi geliştirecek bir or­tam sağlamak ve çocuklara kendi eylemleri hakkında düşünmeleri için yardımcı olmaktır.

Etkin öğrenme, çocukların seyredip dinlemekle yetinmeyip, bu sürece etkin olarak, hare­ket ederek ve bir şeyler yaparak katıldıkları anlamına gelmektedir. Etkin öğreneme, High Scope programının temel unsurlarından biridir ve beş temel bileşenden oluşmaktadır:. Destek : Yetişkinler ve akranlar problem çözme ve yaratıcılık çabalarını görüp çocu­ğu teşvik ederler.

AEP Eğitim Programı

Planlama Zamanı : Planlama — yap- değerlendir döngüsü vardır. Günün başında 15 dk sürer. Çocuklar kendi kararlarını verip uygular. Güven ve güç duygusu oluşur. Öğretmen rehberlik yapar. Çalışma Zamanı : Yap aşamasıdır. En uzun zamandır. Çocuklar her şeyden sorumludurlar. Toplanma Zamanı : Malzemelerin toplandığı zamandır. Tek başlarına toplanırlar.

Açık raf sistemi malzemeler yerleştirilir. Hatırlama Değerlendirme Zamanı: Değerlendirme evresidir. Bugün ne yaptınız sorusu sorulur. Çalışma zamanı yeniden gözden geçirilir ve paylaşımlar yapılır. Küçük Grup Zamanı : çocuk bir yetişkin 20 dk süre yapılandırılmış etkinlikler sunulur. Ancak öğrenciler özgün fikirlerini ortaya koyarlar. Büyük Grup Zamanı Çember Zamanı : Bütün çocuklar dk bir yetişkin ile beraber şarkı, tekerleme, müzik, parmak oyunu, drama vb etkinlikler yapılır. Açık Hava Zamanı : dk açık havada kum, tırmanma, koşma, atlama, zıplama, jimnastik gibi etkinlikler yapılır.

Etkileri: Çocuklara harcanan 1 doların 7 dolar olarak geri geldiği belirlenmiştir. Suç oranlarında azalma olmuş IQ düzeylerinde artış gözlenmiştir. Tüm gelişim alanlarında olumlu bir etki belirlenmiştir. Programın hedefleri: Okul öncesi çocuğu olan ailelere evde eğitim programı Ailenin önemi üzerinde durmuştur.

Hedef Kitlesi: Okul öncesi çocuklar ve aileleri. Bilişsel gelişimi yetersiz olan aileleri kendi evlerinde desteklemiştir. Uygulama Süreci: Ev ziyaretleri şeklinde yapılmıştır. Programa katılan anneler 15 günde bir toplanarak bilgi paylaşımında bulunurlar. İçeriği : Toplantılar sırasında sağlık, temizlik, besleneme, çocuk gelişimi, çocuk kitapları, okul sistemi, tatil programı, ev ekonomisi konuları konuşulur. Anneler basit hikaye kitapları okuyarak hem kendi hem de çocukların dil gelişimine katkı sağlar. Programın hedefleri: HATAF programı, bir-üç yaşındaki çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyerek annelerin çocuk yetiştirme konusundaki becerilerini geliştirmesini desteklemek için Hebrew üniversitesi Dr.

Lobmbard ve  ekibi tarafından geliştirildi. Bir diğer hedef ise Hippy programını daha geniş kitlelere yaymak. Bu soruyu kendinize sormaya ve alacağınız cevaplar üzerinde düşünmeye hazır mısınız?

Bakanlık Bağlantıları

Eğitim Ücreti. Eğitim Programına Başvur! Hesap bilgileri. Eğitmen: Gülce Erhan Baltaoğlu. Eğitmen Özgeçmişi. Adres: Göztepe Mh, Dr.